Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi
 

İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Standartlarımız - Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü
   
 İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Standartlarımız

İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Standartlarımız
 Yazı Boyutu

 Tarih : 18.5.2010 - 22:09:31 


İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Standartlarımız


 
BEYŞEHİR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER


HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ       
 (EN GEÇ)

1
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri
Desteklemeye konu ürünü satan yetiştiriciler;                                                                                                                                                                                              
1. Müracaat dilekçesi
                                                                                     2. Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi  
3. Müstahsil makbuzu veya satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya onaylı sureti 
4. Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi imza sirküleri
5. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'na göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üyelik belgesi
Yavru balık desteklemeleri için ayrıca;
1. Yavru balığın satın alındığı tesise ait su ürünleri kuluçkahane belgesi veya yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi
2. Müstahsil makbuzu, satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını tespit Tutanağı (Ek.12)  
3. Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait farklı il ve/veya ilçelerde tesis bulunması halinde, desteklemeye konu tesislere ilişkin su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış


1 Gün

2
Su Ürünleri Üretim Tesisi Kurulması
Ön izin;
1. Müracaat dilekçesi (Ek.1)
2. 1/25.000 ölçekli saha haritası
3. Arazi mülkiyet durumunu açıklayan belge (Hazine veya orman arazisi ise ilgili kurumdan ön izin belgesi)
4. Su tahlil raporu
5. Su debi raporu
Proje Onayı;
1. Sağlık açısından sakınca olmadığına dair mahalli sağlık teşkilatından alınan belge
2. Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan alınan belge
3. Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan alınan belge
4. Tüzel kişiler için Ticaret Sicil gazetesi
5. Proje fizibilite raporu
6. ÇED Yönetmeliğine göre sakınca olmadığına dair belge
7. Teknikşartname (Noter onaylı)
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi İçin;
1. Su kira sözleşmesi
2. Arazi kira sözleşmesi (Hazine orman veya sahıs arazisi ise)


1 Gün

3
Çiftçi Kayıt Sistemi
ÇKS’ye kayıt olacak çiftçilerin aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gereken belgeler;
1.ÇKS’ye başvuruda bulunan çiftçilerden çiftçi kayıt formu istenir. (İlk kez müracaat eden çiftçilere bu form boş olarak verilir. Çiftçiler, bu formu doldurarak başvuruda bulunur. ÇKS’de kayıtlı olan çiftçilere, ÇKS’deki güncel bilgilerinden oluşan çiftçi kayıt formu il/ilçe müdürlüklerince dolu olarak verilir. Çiftçilerin bilgilerinde herhangi bir değişiklik yoksa bu form çiftçi tarafından doldurularak verilmiş sayılır. Çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması durumunda, güncellenen bilgilerle ilgili sayfalar çiftçi tarafından tekrar doldurularak başvuruda bulunulur.)
2.Gerçek kişilerden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi istenir. (Başvuru sırasında nüfus cüzdanının aslının gösterilmesi zorunludur. Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftci müracat edemez.
3.Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi istenir. (Kamu tüzel kişileri hariç.)
4.Çiftçi belgesi örneği istenir. (Yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerlidir.)
5.Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda, tapu sureti veya keşif raporu ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı Muvafakatname-1
6.İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu Muvafakatname-2 istenir.
7.Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. (Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve dosya vesayet altındaki kişi adına açılır.)
8.Çiftçilerden tarım arazisinin aidiyetini gösterir aşağıdaki belgelerden birisi istenir.
8.1.Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise, tapu sicil müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,
8.2.Tarım arazisinin maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış ise, intikal işlemlerinin yaptırılması ve intikali gösterir tapu belgesi,
8.3.Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, kira sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti, arazi kadastro geçmemiş birimlerde ise keşif raporu,
8.4.Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,
8.5.Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,
8.6.Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,
8.7.Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise, kadastro geçmemiş birimlerde arazinin bulunduğu il/ilçedeki tespit komisyonlarınca hazırlanan ve arazinin tarım arazisi olduğunu gösterir, komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu


1 Gün

4
Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemeleri
Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS’ deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.
1.Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),
2.ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2),
3.Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi  Formu (Ek-2),
4.ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu.


1 Gün

5
Yem Bitkisi Desteklemeleri
İstenen Belgeler;
1.Başvuru dilekçesi (Ek-15).
2.Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF).
3.Gerektiğinde il/ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler.


1 Gün

6
Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteklemesi
İstenen Belgeler;
1. Başvuru Dilekçesi (Ek-1)
2. Talep Formu (Ek-2)
3. Tohumluk Satış Faturası
4.Tohumluk Sertifikası Fotokopisi
5. Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi


1 Gün

7
Sertifikalı Fidan Kullanımı Desteklemesi
İstenen Belgeler;
1. Başvuru Dilekçesi
2. Talep Formu
3. Fidan Satış Faturası
4. Fidan Sertifika Fotokopisi
5. Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi


1 Gün

8
Organik Tarım Desteklemesi
OTD başvuruları ve başvuruların kabulü;
1. OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Ek-1’e uygun OTD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
2. Çiftçilerin OTBİS icmallerinde ve ÇKS’de kaydı olmak zorundadır.
3. İl/ilçe müdürlükleri tarafından alınan başvuru dilekçesi (Ek-1) ile çiftçinin OTD başvurusu ÇKS’ de ilgili bölüme kaydedilir.
4. OTD ödemeleri için ÇKS’ de kaydı olup da 5/12/2008 ile 31/12/2008 arasındaki herhangi bir tarihte organik tarım gerçekleştiren ve OTBİS’ de kayıtlı olan, ancak kendi isteği ile organik tarım faaliyetini sona erdirmesi nedeniyle yetkilendirilmiş kuruluş
5. ÇKS ile ilgili tüm iş ve işlemler ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.


1 Gün

9
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
TARIMSAL ETÜT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerli 1/25000 ölçekli haritası
2. Söz konusu arazinin en az 1/5000 veya daha büyük ölçekli kadastral haritası ya da krokisi
3. Arazinin vasfını belirtir tapu kaydı, (Tapu kaydı yoksa, arazinin Hazineye ait olduğu veya Orman sınırları içerisinde kaldığına dair ilgili kurumlardan alınan yazı)
4. İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermayesine veya Ziraat Bankası Konya Şubesinde bulunan döner sermayenin 36994717-5001 nolu hesabına yatırılmış etüt ücreti makbuzu, (araç temin edilmesi durumunda 600 TL, Müdürlüğümüz aracıyla gidilmesi durumunda ise 700 TL
5. Toprak Koruma Projesi (Gerekli görüldüğü takdirde)


10 Gün

10
Fidan Üretici
Belgesi
1- Başvuru Dilekçesi
2- Sorumlu Teknik Personel Belgeleri
     (Diploma Örneği,Sözleşme ve Sigorta Bildirim Cetveli)
3- Transkript (Sorumlu Teknik Personel Tekniker İse)
4- Vergi Levhasının Aslı veya İl Müdürlğünce Onaylı sureti
5- Fidan Üretimi Yapılacak Alanın Tapu veya Kira Sözleşmesi
6- Fidan Üretici Belgesi Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont


4 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

11
Patates Üretim/ Depolama Belgesi
1) Güncelleştirilmiş ÇKS formu,
2) Patates üretim/depolama izni alan yetiştiricilerin uyması gereken hususları belirten taahhütname    
3) Başvuru Dilekçesi


2 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

12
Bitki Yetiştirme Ruhsatı
1- Başvuru Dilekçesi
2- Tapu veya kira sözleşmesi
3- Nematot analiz raporu
4- Taahhütname
5- Arazi krokisi
6- Şahıslardan resim, şirket ise yönetimin imza sirküleri


Yılda iki kez nematot analizi için toprak numunesi alınır. Nematot analiz rapor sonucuna göre Bitki Yetiştirme Ruhsatı verilir.

13
Fumigasyon Ruhsatı
a) Dilekçe,
b) Fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgelerinin müdürlükçe onaylı fotokopisi ve aralarındaki noter onaylı iş sözleşmesi,
c) Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar için fümigasyon operatörünün ziraat mühendisleri odası üyelik belgesi,
d) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç ticaret sicil kayıt örneği,
e) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen hususlara sahip olduğunu gösteren belge,
f) 2 adet fotoğraf,
g) Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar örneği EK-VI’da verilen noterden alınmış Taahhütname,
h) Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli "Denetleme Defteri",
ı) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç işyeri yetkilisinin ve fümigasyon operatörleri ile operatör yardımcılarının imza sirküleri.


2 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

14
Hayvancılık İşletmelerine Kuruluş  İzni Verilmesi
1- Başvuru Dilekçesi
2- Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı.
3- İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik   edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı.                                                                                                                         
4- İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il müdürlüğü’nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje.
5- kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu.
6- ÇED görüşü


90 İş Günü

15
Hayvancılık İşletmelerine Calışma İzni Verilmesi
1- Başvuru Dilekçesi
2- Yapı kullanım izni
3- Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir   Ticaret Sicil Gazetesi.
4- Çalışma izni alacak işletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair meslek odasınca verilen belge, yabancı uyrukluların ise ilgili meslek odasına geçici üyelik belgesi.
5- Domuz işletmelerindeki hayvanların nerede kestirileceği, etlerinin bütün ve yarım                        gövde, parçalanmış karkas, kemikli, kemiksiz, yağlı ve yağsız etlerin pazarlama şekli ve nerelere pazarlanacağına ilişkin yazılı belge.
6- Domuz etlerinin kıyma halinde pazarlanması ve sucuk, salam, sosis, kavurma  ve benzeri  işlenmiş ürünlerde kullanılması izne tabi olduğundan bu doğrultuda alınan izin belgesi.
 


90 gün-365 gün

16
Suni Tohumlama  Belgesi Verilmesi
1-Başvuru Dilekçesi
2-Suni Tohumlama İzin Belgesi
3-Teknisyen çalıştırıyorsa Çalışma İzin belgesi ( Hayvan Sağlığı Şubesinden)
4-Faaliyet Kapasitesini Gösterir Belge
 


7 İş Günü

17
Hayvancılık İşletmeleri İçin Kapasite Raporu Düzenlenmesi
1-Başvuru Dilekçesi
2-Üretim alanlarını gösterir tapu örneği
3-Kiralık yerler için kira kontratı örneği
4-Çalışan teknik personelin diploma örnekleri
5-Üretim yerleri yerleşim krokisi
6-İşletmenin yıllık üretim miktarlarını gösteriri belge


7 İş Günü

18
100baş Ve Üzeri Sığır İşletmelerinin Takibi
Gerek Koşul: İşletmelerin Hayvan Kayıt sisteminde yer alması


7 İş Günü
19
Hayvan Ve Hayvan Maddeleri İhracat İşlemleri
1.Dilekçe
2.Fatura
3.Menşei Belgesi
4.Sağlık Sertifikası
5.Dezenfeksiyon Belgesi
6.Ticaret Sicil Gazetesi
7.İmza Sirküleri
8.Vekaletname
 


1 İş Günü

20
Hayvan Ve Hayvan Maddeleri İthalat İşlemleri
1.Dilekçe
2.Tercümeli Fatura
3. Tercümeli Menşei Belgesi
4.Tercümeli Sağlık Sertifikası
5.Tahahütname
6.Ticaret Sicil Gazetesi
7.İmza Sirküleri
8.Vekaletname
9.Kontrol Belgesi(Kont. Belg. tabi olan İth. İşl.)
10.Gümrük Giriş Beyannamesi
11.Laboratuvar Muayenesi(gerektiğinde)
 


1 İş Günü

21
Transit Geçiş İşlemleri
1.Dilekçe
2.Fatura
3. Tercümeli Menşei Belgesi
4.Tercümeli Sağlık Sertifikası
 


 1  İş Günü

22
Hastalık Çıkış Ve Sönüş İşlemleri
1-Başvuru dilekçesi veya şifai


Kordon Süresi
23
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Aşılama Çalışmaları
1-Başvuru dilekçesi(Yazılı-sözlü)


Bakanlıkça belirlenen sürede
24
Yetiştirici Belgesi
1-Başvuru dilekçesi


1 İş Günü


25
Arı İşletmelerine Tescil Belgesi Verilmesi
1- Müracaat Formu
2- İkametgah Belgesi
3- Nüfus Cüzdan Örneği
   4-Menşei şahadetnamesi
 


7 İş Günü

26
Kuluçkahane / Damızlık Kümes İşletmesi  Çalışma İzin Belgesi Verilmesi
1- Yapı Kullanma İzni
2- ÇED. Raporu
3- Personel Listesi
4- Şirket İse Ticari Sicil Gazetesi
5- İşletmede Çalışacak Teknik Personelinin Oda Kayıt Belgesi
6- Tekn.Müd. Ve Sor. Vet.Hekim Sözlesmesi
 


45 İş Günü

27
Kuluçkahane / Damızlık Kümes İşletmesi Yer Seçim Raporu
1- Beyanname
2- Tapu Sureti
3-Arazinin Plan Kroki ve çapını gösteren belge
4- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren bir belge
 


45 İş Günü

28
Kuluçkahane / Damızlık Kümes İşletmesi  Kuruluş İzni
  1 Yapı Ruhsatı  
  2 Vaziyet Planı
  3 Yapı Ruhsatı ( 1/500 Veya 1/1000 )
  4. Mimari Proje ( 1/50 Veya 1/100 )
  5. Belediyeden Onaylı İmar Planı ,
  6. İş Akım Şeması
 


30 İş Günü

29
Kanatlı Damızlık / Kuluçkahane İşletmelerinde Süresi Dolan Sağlık Sertifikalarının Yenilenmesi
  1 -Çalışma İzni Fotokopisi
  2 -En Son Alınan Sağlık Sertifikası Fotokopileri
 


45 İş Günü

30
Hayvancılık İşletmeleri Yer Seçim Raporu
1-  Başvuru Dilekçesi
2- Bu Yönetmeliğin Ek-4’üne uygun olarak doldurulmuş  beyanname.
4- Hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı.
5- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren bu Yönetmeliğin Ek-5’indeki belgelerden biri.


28 İş Günü

31
Hayvanların  Kayıt Altına  Alınması
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Küpe Kontrolü
3-Belgelerin Tamlığı


1 İş Günü

32
Hayvan Ve Hayvan Maddeleri Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alma İşlemi
1-Menşe Şahadetnamesi
2-Sığırlarda Pasaport
3-Çift Tırnaklılarda Şap Aşısı
4-Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi
5-Dezenfeksiyon Belgesi
6-Hayvan Maddeleri İçin Faturanın Fotokopisi
7-Kedi Ve Köpek İçin Aşı Karnesi


1 İş Günü

33
Aktif Koloni Desteği
1-Başvuru Dilekçesi
2-Arılık ve Koloni Bildirim Formu


5 ay

34
Gezginci Arıcı Konaklama İzni
1-Başvuru Dilekçesi
2-İşletme Numarası Belgesi
3-Arı Sağlık Belgesi
4-Menşe-i Şahadetnamesi
5-Arı Konaklama Belgesi
6-Arı Yetiştiricileri Birlik Üyelik Belgesi
7-Döner Sermaye Makbuzu(10 TL,2009 için)


2 İş Günü

35
Tarımsal  Gelir
Tapu Kayıtları( İkamet edilen ve Nüfüsa Kayıtlı olduğu yere ait) Vukuatlı N.Kayıt Bilgileri


5 dakika-20 dakika

36
Tarımsal Yayım Danışmanlık Desteği (TYDD)
     Çiftçilerden/tarımsal işletmelerden istenecek belgeler
1-Başvuru formu ve taahhütname,
2- Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,
3- Hizmet alım/satım faturası,
4- Çiftçinin/tarımsal işletmenin almış olduğu da-nışmanlık hizmetinin türüne göre aşağıdaki bel-gelerden bir ve/veya birkaçı istenir.
 a-İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,
 b-AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi)  belgesi,
 c-Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
 ç- Pasaportlarının il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.


1 iş günü

37
Kooperatif Kuruluşu
1-Başvuru dilekçesi (7 kurucu üye tarafından imzalanmış)
2- İkamegah belgesi
5-Aile toplum kayıtları


15 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

38
Tarımsal Üretici Birliği Kuruluşu
1-Başvuru dilekçesi (en az 16 kurucu üye tarafından imzalanmış)
2- İkamegah belgesi
3-Aile toplum kayıtları
4-Kapasite raporu


30 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

39
Yetiştirici Birlikleri
1-Başvuru dilekçesi (en az 16 kurucu üye tarafından imzalanmış)
2- İkamegah belgesi
3-Aile toplum kayıtları
4-Kapasite raporu


30 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç

40
Tabii Afet Durumu
1-Afet İhbar dilekçesi


7 iş günü içinde İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonlarının kurulmasıyla birlikte çalışma takvimi başlatılır.

 
 
 


 
 
 41
Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları
Koruma Bütçelerinin hazırlanması


Her yılın ocak ayı içerisinde kontrol edilmek üzere İl Müdürlüğümüze sunulur.

42
Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında müracaatlar
Her yıl bakanlıkça yayınlanan genelgeler çerçevesinde istenilen belgeler.


O yıl için belirlenen tarım,alet ve makinalarına %50 hibe desteği verilmekte olup takvim TEDGEM  tarafından belirlenir.

43
Çalışma İzni
ve Gıda Sicili
Belgesi
1- Başvuru  Dilekçesi
2- Meslek  Odası Kayıt Belgesi
3- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi
(aslı veya noter onaylı)
4- İmza Sirküleri
5- Gayri Sıhhi Müesseseler için işyeri açma ve çalışma Ruhsatı
 (aslı veya noter onaylı)
6-Kapasite Raporu veya Ekspertis Raporu
7-Sorumlu Yönetici Belgeleri
(diploma,noter sözleşmesi,oda kayıt belgesi)


12 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

44
Gıda  Üretim
İzni Belgesi
1-Başvuru  Dilekçesi
2-Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi
3-Sorumlu Yönetici Belgeleri
(diploma,noter sözleşmesi,oda kayıt belgesi)
4-Marka Tescil Belgesi veya Türk Patent Enstitüsü Müracaat Kabul Belgesi
5-Üretilecek ürünlerin Bileşen Listesi
6-Üretim Teknolojisi  Akım şeması
7-Türk Gıda kodeksine uygun Etiket Örneği
8-Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu
9- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi
(aslı veya noter onaylı)
10- Meslek Odası Kayıt Belgesi
11-Üretim İznine Esas Beyanname(Tebliği Yayınlanmış Ürünler İçin)


12 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

45
Kontrol Belgesi
(ithalat ön
izin belgesi)

4- Meslek Odasından Alınan Faaliyet Belgesi,
5-  Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi
(aslı veya noter tasdikli)
Ürün Bazında İstenilebilecek Diğer Belgeler
1- Bileşen Listesi,Ve/Veya Spesifikasyon Belgesi
2- Etiket Örneği
3- Sertifika Ve /Veya Taahhütname
4- Orjin (Menşei) Belgesi
5- Yaş Sertifikası
6- Müteşebbis Sertifikası


12 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

46
 Yem Kontrol
Belgesi
1- Başvuru Dilekçesi
2- Kontrol Belgesi Formu (Doldurulmuş Matbuu 4 Adet Örneği),
3- Proforma Fatura,
4- Spesifikasyon Belgesi,
5- Sağlık Sertifikası,
6- Veteriner Sağlık Sertifikası (Bitkisel Ürünlerde İstenmez)
7- Orijin (Menşei) Belgesi
8. Yukarıdaki Belgelerden Yabancı Dille Düzenlenenlerinin Noter ve ya Yeminli Tercümandan Türkçe Tercümeleri (2 adet örneği).

Yıl İçerisinde Bir Defa İstenilen Belgeler
1- Meslek Odasından Alınan Faaliyet Belgesi,
2- Ticaret Sicil Gazetesi,
3- Yem Satış Ve Depolama Ruhsatı
4.Taahhütname, (Yönetmeliğe Uygun Olarak Hazırlanan)


12 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

47
Sağlık Sertifikas
ı
1- Başvuru Dilekçesi
2- Gıda Güvenliği Sağlık Sertifikası Beyannamesi
3- Sağlık Sertifikası İhracat Beyannamesi
4- 18.5.2007/2396 Nolu Talimatnamede Tanımlanan Ek-3 Belgesi
5- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği
6- Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi Örneği
7- Üretim İzni Belgesi Örneği
8- Fatura veya Proforma Örneği
9- Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
10- Vergi Levhası Örneği
11- Vekaletname (Firma Temsilcisinin Noter Onaylı Belgesi)
12- İhracaat amaçlı ürünlerde (Taahhütname,Etiket örneği)


5 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

48
Amatör Balıkçı Belgesi
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdanı
3. Fotoğraf (1 adet)


1 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)

49
Su Ürünleri Kişi Ruhsat Tezgeresi  ve Gemi Tezgeresi
1- Üye Olduğu Kooperatif,Birlikten Belge
2- 1 Adet Fotograf
3- Nüfus Cüzdanı suretİ 


 

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


 
İlk Müracaat Yeri : İlçe Tarım Müdürlüğü
İsim                       : Nurettin KARŞIYAKA
Unvan                   : İlçe Tarım Müdürü
Adres                     : İlçe Tarım Müdürlüğü/BEYŞEHİR
Tel                          :0 332 512 4370
Faks                       :0 332 512 00 37
e-posta                  :konya.beysehir@tarimnet.gov.tr
             İkinci Müracaat Yeri :    İlçe Kaymakamlık Makamı
              İsim                            :   Cumali ATİLLA
             Unvan                        :    Kaymakam
             Adres                          :   İlçe Hükümet Konağı Binası/BEYŞEHİR
             Tel                              :     0 332 512 1818
              Faks                           :    0 332 5127266
             e-posta                       :   beysehir@icisleri.gov.tr
 
   Editör :  Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü

 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 4 Puan Verildi
3372 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 

 Duyuru
 Köşe Yazıları

Nurettin KARŞIYAKA

Nurettin KARŞIYAKA ¬
Beyşehirin Tarımsal Yapısı

Hamit BAĞCI

Hamit BAĞCI ¬
ÜlkemizdeTarım Makinalarının Kullanımı

Süleyman KUYUCUOĞLU

Süleyman KUYUCUOĞLU ¬
Testereli Arılar ve Zararları

İsmail ÜNÜVAR

İsmail ÜNÜVAR ¬
Yazı Eklenmemiş

Ergun ERSEN

Ergun ERSEN ¬
Yazı Eklenmemiş

Mehmet KAYA

Mehmet KAYA ¬
Yazı Eklenmemiş

Necip Fazıl ÇİMEN

Necip Fazıl ÇİMEN ¬
Yazı Eklenmemiş

Ali IŞIK

Ali IŞIK ¬
Yazı Eklenmemiş

Ömer ÇAMOĞLU

Ömer ÇAMOĞLU ¬
Tohum İlaçlaması

Sinan AKKUŞ

Sinan AKKUŞ ¬
Tarımsal Kalkınma Stratejileri - 1

Bülent BAĞLAMA

Bülent BAĞLAMA ¬
Meyve ve Sebzelerde Sulama

Mustafa YERLİKAYA

Mustafa YERLİKAYA ¬
Ekim ve Dikim Makinaları

Bayram ÖZDEMİR

Bayram ÖZDEMİR ¬
Yazı Eklenmemiş

Mehmet ÖZET

Mehmet ÖZET ¬
Yazı Eklenmemiş

Mehmet PALAZ

Mehmet PALAZ ¬
Yazı Eklenmemiş

Cengiz ÖZEL

Cengiz ÖZEL ¬
Yazı Eklenmemiş

Şaban Seren

Şaban Seren ¬
Yazı Eklenmemiş

Ayhan GÜRLER

Ayhan GÜRLER ¬
Yazı Eklenmemiş

Ahmet Akiz

Ahmet Akiz ¬
Yazı Eklenmemiş

Ercan Kocabaş

Ercan Kocabaş ¬
Yazı Eklenmemiş

Tunahan DOĞAN

Tunahan DOĞAN ¬
Yazı Eklenmemiş
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Şubat 2019

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 30
 Bugün : 31
 Dün : 77
 Toplam : 205166
 Ip No : 34.229.175.129
     

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 5.3168 5.3264
  Euro 4.7866 4.8183
 
 Hava Durumu 
 Tarım Fuarları 2009 
 Linkler


Ticaret Borsaları Ürün Fiyat Bilgileri

Türkiye'den Tarımsal Ürün Almak İsteyen Firmalar

 

Tarım web tv


 
 Beyşehir Linkler


Beyşehir Kaymakamlığı

Beyşehir Belediye Başkanlığı

Beyşehir Göl Gazetesi

Beyşehir'in Sesi Gazetesi

Beyşehir.Gen.Tr

Beyşehirliyiz.Biz

Beyşehir.Com.Tr

Beyşehirliyiz.Org

Beyşehir Meslek Yüksek Okulu

Beyşehir Milli Eğitim Müdürlüğü

Beyşehir Müftülüğü

Beyşehir Lisesi

Beyşehir Sağlık Meslek Lisesi

Beyşehir Anadolu Öğretmen Lisesi

Beyşehir İmam Hatip Lisesi

Beyşehir Öğretmen Evi

Beyşehir Devlet Hastanesi

Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği


 
 
 

   © Copyright - 2009- Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü - Tüm Hakları Saklıdır.

İçerişehir Mahallesi 42700Beyşehir / KONYA

Tel: 0332 - 512 43 70 Fax: 0332 - 512 00 37

E-mail: konya.beysehir@tarimnet.gov.tr

Bu site

 Çilem.Net altyapısını kullanmaktadır.alfa teknoloji gelta

0,47 saniye.